blog &
updates

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 24 april bezocht Meike van Esch namens KLIKK een ledenbijeenkomst van Register Specialistisch Management (RSC) in de Reehorst in Ede. Tijdens deze bijeenkomst kwamen er verschillende onderwerpen aan bod:

 1. Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
 2. Wet arbeidsmarkt in balans
 3. Wijzigingen WIA
 4. MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Compensatie transitievergoeding; Wat is het?

Graag vertellen we je in dit artikel meer over het eerste onderwerp: De compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is voor veel werkgevers een interessante wetswijziging die vanaf 1 april 2020 ingaat. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de nieuwe regeling die vanaf 1 april 2020 ingaat, kan de werkgever de transitievergoeding terugkrijgen. Op deze manier voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten, die hoog kunnen oplopen nadat men gedurende twee jaar het loon doorbetaalt aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. In veel gevallen is deze transitievergoeding voor werkgevers een drempel om het dienstverband van een werknemer na twee jaar te beëindigen.

Voorwaarden voor de Compensatie transitievergoeding

Als werkgever kom je niet zomaar in aanmerking voor de compensatie van de transitievergoeding. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 2. De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 3. De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Het is van belang dat werkgevers deze voorwaarden kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeelden via de volgende manieren:

 1. De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 2. De beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 3. Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
 4. Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Verplichtingen werkgever bij slapende dienstverbanden

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is. Of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Tijdens een slapend dienstverband houdt de werkgever wel een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Geen compensatie voor slapend dienstverband

Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.

Heb jij vragen over de compensatie van de transitievergoeding? Neem contact op, en we denken graag met je mee!